Klant in beeld:


Reva Centre en Gezond Leven

Preventief programma


‘Sterk in het werk’

Het is voelt vreemd om in een tijd dat een pandemie de wereld in haar greep houdt het te hebben over preventieve mogelijkheden om werknemers vitaal te houden. Toch is het goed om te laten zien dat een door ons opgezet programma bedrijven helpt om haar werknemers belastbaar te houden.

Reva Centre is een praktijk voor Fysiotherapie, die zich naast het verlenen van zorg ook bezighoudt met arbeidsrevalidatie, leefstijl begeleiding en bewegingsprogramma’s als preventiemiddel. Met 5 praktijken in het westen van Noord-Holland en ruim 25 medewerkers gaat het allang niet meer om alleen fysiotherapie. Om u een beter idee te geven bevinden zich binnen ons team bijvoorbeeld een manager uit het ziekenhuiswezen, leefstijlcoach, ergotherapeut, mentaal coach en verschillende sportinstructeurs.

De strategie is om ons naast specialisatie en het opzetten van anderhalve lijns zorg, te onderscheiden in begeleiding op het weer volledig kunnen meedoen in de maatschappij. Of het nu om het verrichten van betaalde arbeid gaat of sport, probeert Reva verder te gaan dan reguliere zorg. Onze klanten: patiënten, werknemers, verwijzers, werkgevers en inkomensverzekeraars weten dat te waarderen.

Terugkomend op specialisatie in de zorg, heeft Reva bijvoorbeeld de coördinatie van een sportpolikliniek in een ziekenhuis op zich genomen, een interdisciplinaire samenwerking op kaakproblematiek met tandartsen en kaakchirurgen, oncologische begeleiding binnen een netwerk van fysiotherapeuten, verpleegkundigen en oedeemtherapeuten, een samenwerking op het gebied van echogeleide infiltraties met huisartsen en zo voort….

Voor wat betreft onze ondersteunende dienst is het doel om met zo weinig mogelijk mensen door zoveel als mogelijk te digitaliseren de kosten laag te houden. Dit betekent dat er meer investeringsruimte is om veel meer te kunnen doen dan fysiotherapie alleen. Gebieden waarop we digitaal zijn gegaan zijn: dossiervorming, personeelsmanagement, marketing en financieel beleid. Op het laatste terrein hebben we in ‘AccountAnders’ een hele fijne partner gevonden. Communicatie is snel en direct en het financieel overzicht behouden we dankzij het aangeboden management dashboard.

Digitale ondersteuning zorgt er zo voor dat we ons oog beter op de bal kunnen houden van datgene, wat wij echt belangrijk vinden. Het is leuk om op verzoek van ‘AccountAnders’ een recent project met u te kunnen delen in de hoop, aangesloten fysiotherapeuten en bedrijven te inspireren.

Recent project met als resultaat: Daling verzuimpercentage door preventieplan

Sommige beroepen staan erom bekend dat het fysiek zwaar werk met zich meebrengt. Bij een verminderde belastbaarheid kan dit leiden tot overbelasting met lichamelijke klachten en zelfs vertraagd herstel en arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Vooral bij werknemers van 55 jaar en ouder leidt dat vaak tot regelmatig- en soms langdurig verzuim. Een vervelende situatie voor mens en maatschappij.

Een groot deel van het verzuim ontstaat door klachten in de nek- en lage rug regio. Binnen zorginstellingen zeer herkenbaar bij verpleegkundigen en verzorgenden. Zo ook bij een grote thuiszorgregio binnen de regio IJmond, waarvoor wij een deel van de verzuimbegeleiding doen.

Cijfers en feiten Lage rug

Van de westerse bevolking maakt 60 tot 90% ten minste één keer in het leven een episode door met aspecifieke lage rugpijn.

Bij acute lage rugpijn is in circa 95% van de gevallen geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar. Een veel gehanteerde hypothese is dat aspecifieke lage rugpijn te maken heeft met overbelasting van pijngevoelige structuren in en rond de wervelkolom, zoals tussenwervelschijven, gewrichten, zenuwen en spieren

Aspecifieke lage rugpijn gaat gepaard met een hoge ziektelast en leidt tot hoge maatschappelijke kosten, vooral vanwege ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Risicofactoren voor het ontstaan van aspecifieke lage rugpijn zijn obesitas, werk gerelateerde psychosociale stressoren (zoals het verrichten van monotoon werk en veel werkstress), het verrichten van zwaar lichamelijk werk, lang autorijden, veel tillen en het veelvuldig draaien en buigen van de romp

Bij aspecifieke lage rugpijn nemen de pijn en beperkingen in de meeste gevallen binnen een maand af. Naar schatting ontwikkelt circa 25-50% van de patiënten, in meer of mindere mate, chronische klachten (klachtenduur ≥ 12 weken). Bij deze patiënten is de kans op herstel kleiner. Meer dan 50% van de patiënten met aspecifieke lage rugpijn maakt in het jaar volgend op een eerdere episode een recidief door.

Cijfers en feiten Nek

12% van de mensen heeft nekklachten. Tussen het 45e en 64e levensjaar komt nekpijn tot bijna 50% vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Elk jaar rapporteert 11-14% van de werkenden dat zij door de nekpijn beperkt worden in hun activiteiten; 4 tot 6% van hen wordt door de nekpijn belemmerd op het werk.

Met name tandartsen en verpleegkundigen worden belemmerd door nekpijn, met een jaarlijkse prevalentie van 17 tot 66% bij tandartsen en 24 tot 63% bij verpleegkundigen.

Systematische reviews hebben uitgewezen dat eerdere rug- of nekpijn en emotionele problemen nekpijn voorspellen. Andere risicofactoren zijn leeftijd, eerdere musculoskeletale pijn en een lage fysieke belastbaarheid.

Diverse werk gerelateerde eigenschappen staan bekend als risicofactor voor het ontstaan van nekpijn, zoals repeterend werk, meer dan een uur forensentijd, weinig hersteltijd op het werk, hoge werkdruk, snelle of juist trage armbewegingen tijdens het werk, een lage fysieke capaciteit van de nekspieren, het hebben van bepaalde fysiek belastende beroepen, zittende werkhouding of een slechte werkomgeving, zoals op de tocht.

Na een jaar van heel veel gegeven behandelingen en arbeidsrevalidatietrajecten bij werknemers met (dreigend)verzuim is op basis van verzamelde data het gesprek aangegaan met HRM en het beleidsadvies, wat resulteerde in een preventief programma ‘Sterk in het werk’.

De gezamenlijke doelstelling van werkgever, werknemers en Reva: ‘het verhogen van het zelfbewuste aangaande fysiek en gedrag (omtrent m.n. de wervelkolom), door het aanbieden van kennis, ervaring en direct toepasbare tips en tricks welke leiden tot een verhoogde mate van zelfregie binnen het werk alsook binnen de het dagelijks leven’. Het programma is onder te verdelen in: bewegingsanalyse, classificatie op risico van overbelasting en advisering.

Bewegingsanalyse betekent het door middel van een aantal specifieke meetinstrumenten beoordelen van houding- en bewegingspatronen, gedrag en beperkingen in relatie tot ergonomie, meting van romp stabiliteit en lenigheid. Na deze screening zijn werknemers ingedeeld in: normale belastbaarheid in relatie tot de functie, verlaagde belastbaarheid en verhoogd risico op verzuim.

Vervolgens is op groepsniveau geschoold tijdens workshops en op individueel niveau gedurende 10 weken begeleid en/of getraind m.b.v. de methode OriGENE (www.lagerugklachten.nl).

Beleidsadviseur Tinka: "De resultaten zijn zeer positief. De screening en de workshop zorgde voor bewustwording". Je rug kan meer aan dan je denkt. Klachten blijken vooral te ontstaan door onderbelasting".

‘Sterk in je werk’ voorziet in het creëren van bewustwording van de belasting en belastbaarheid als basis. Zonder dit uitgangspunt is het niet mogelijk om de juiste actie te ondernemen. De kunst is om werknemers in te laten zien dat je door middel van eenvoudige oefeningen in alledaagse situaties klachten kunt voorkomen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan stabiliteit, mobiliteit, coördinatie, een gezonde balans tussen lengte, leeftijd en gewicht, voorlichting over de fysieke gezondheid en het in kaart brengen van de risico factoren (persoonlijke- en omgevingsfactoren) voor het krijgen van fysieke klachten.

Resultaten in relatie tot verzuim laten zien dat door dit preventieplan een daling optreedt van het verzuimpercentage als gevolg van wervelkolom bij deze doelgroep.

In relatie tot het verzuim wordt een positieve daling gezien. Bij de medewerkers waarbij er sprake was van verzuim, zien we een daling van dit verzuim met 64,8%. Bij de medewerkers waarbij er sprake was van dreigend verzuim is er zelfs sprake van een daling met 81,8%.

Bij de medewerkers waarbij er geen sprake was van dreigend verzuim is er geen verandering ontstaan.

Edwin Glerum MSc. Directeur Reva Centre

Steenhouwerskwartier 29b 1967 KD Heemskerk

0251-231900

info@revacentre.nl

www.revacentre.nl